"เราคนไทยควรต้องฟัง ด้วยสำนึกรักแผ่นดิน"

 
 
“ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่า
ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด
ชีวิตฉันก็ควรจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้น"
 
สยามินทร์

 
ทรงพระปรีชาสามารถของล้นเกล้าฯรัชกาลที่๕
พระองค์ทรงเสด็จเยือนตปท.มากขึ้น
จะได้คานกับพวกฝรั่งมังค่าที่ล่าอาณานิคมในแถบเอเซีย


ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
เราคนไทยจึงมีแผ่นดินอยู่ในทุกวันนี้
 
 
อาทิเช่น..

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป 1/2